Отговорност:

Това е нашата същност

В продължение на почти 140 години Eli Lilly and Company демонстрира решимостта си да бъде отговорен член на обществото  чрез дългата си история на благотворителни инициативи.

Днес разбирането ни за корпоративна отговорност е надхвърлило благотворителността и е достигнало до сърцевината на нашите бизнес дейности. Използваме нашия научен, технически и бизнес опит, за да бъдем в служба на пациентите, да удовлетворяваме потребностите на общностите и да намалим вредното влияние върху околната среда.

Работим също така за подобряване на здравето в глобален мащаб, като улесняваме достъпа до лекарства, допринасяме  за спазване на правилата, осигуряващи по-добро здраве, предоставяме помощ на нуждаещите се и участваме активно в живота на общностите, които обслужваме.

Вярваме, че сътрудничеството с държавните институции и другите заинтересовани страни изгражда доверие и засилва взаимната ни цел да предоставяме стойностни продукти на пациентите и обществото. Знаем също така, че отговорният начин, по който ръководим бизнеса си, ни позволява да привличаме служители, които са принципни, отдадени на работата си и креативни, които искат да дадат чрез таланта си принос към нашата мисия за подобряване на здравето в световен мащаб.

Нашите програми имат глобален обхват. Но ние гарантираме, че нашата работа и ангажимент влият на локално ниво, като инвестираме в общностите, в които работим.