Общи условия

Вашето съгласие
Добре дошли в този уебсайт, който е собственост на Eli Lilly and Company („Lilly“). Използвайки този уебсайт (наричан тук „сайт“), Вие приемате правнообвързващата сила на  следните условия и всички приложими закони и нормативни разпоредби. Ползването на сайта е обвързано с предварително приемане от Ваша страна на настоящите Общи условия за ползване. Вашето съгласие може да бъде оттеглено по всяко едно време. Ако не сте съгласни с описаните по-долу Общи условия, моля да не посещавате и ползвате този сайт.Използването на сайта е предмет и на Политика за защита на личните данни и използването на „бисквитки“.

Отказ от отговорност
Този сайт и неговото съдържание се предоставят за ползване във вида, в който са. В пълната, позволена от закона степен, Lilly, нейните лицензодатели и доставчици не поемат никакви гаранции, изрични или косвени, установени със закон или по друг начин. По-конкретно, Lilly, нейните лицензодатели и доставчици не поемат ангажименти и не дават гаранции относно точността, надеждността, пълнотата, актуалността, пригодността или своевременността на съдържанието, софтуера, текста, изображенията, „инструментите“, връзките или съобщенията, предоставени на този уебсайт или чрез използването му, или от Lilly, или от всеки друг сайт или сайтове, на които са поместени връзки към този сайт. Lilly не гарантира достъпа до сайта, липсата на прекъсвания, грешки или това, че сайтът не съдържа вируси или други опасни компоненти.
В пълната допустима от приложимите закони степен Lilly, нейните лицензодатели и доставчици или други трети лица, споменати в този уебсайт, при никакви обстоятелства няма да носят отговорност за никакви загуби или щети, или разходи от какъвто и да било характер (включително, но не само: компенсаторни, преки, косвени, случайни или последващи щети, загуба на доходи или пропуснати ползи или вреди, които са причинени в резултат на изгубени данни или прекъсване на дейността на сайта, загуба или нанесени щети на собственост или претенции от трети лица, произтичащи от използването на този уебсайт от Ваша страна), които са резултат от използването на този уебсайт или невъзможността той да се използва, или от съдържанието му, или от каквото и да е неефективно функциониране, грешка, пропуск, прекъсване, влияние, забавяне на работата със сайта или трансфера на данни, компютърен вирус, неизправност на системата за връзка, загуба на данни или невъзможността за използване на сайта или на който и да е друг уебсайт, управляван от което и да е трето лице, независимо от това дали се основава на договор, непозволено увреждане, или на друго правно основание, и независимо от това дали Lilly е уведомена или не за възможността от възникване на такива вреди. Вашето единствено и изключително средство за правна защита е да прекратите използването на този сайт.

Съдържанието на уебсайта по никакъв начин не е предназначено да замества професионалните медицински консултации и не трябва да се тълкува като препоръки за лечение. Нито съдържанието, нито която и да е друга услуга, предлагана на този уебсайт или чрез него, няма за цел да служи за поставяне на медицинска диагноза или провеждане на лечение. Винаги търсете съвети от  медицинско лице по всички въпроси, които може да имате относно някое болестно състояние.

Връзки
Този сайт предоставя връзки към други уебсайтове като ресурс за нашите посетители. Тъй като Lilly  не контролира съдържанието на другите уебсайтове, до които препращат връзките в  нашия сайт, и поради непрекъснатите промени в тях, Lilly не носи отговорност за съдържанието, практиките или стандартите на сайтовете на трети лица. Lilly не одобрява и не носи отговорност за съдържанието на сайтове на трети лица, до които водят връзките, на други сайтове, показвани  в рамките на сайта или реклами на трети лица и не поема никакви ангажименти относно тяхното съдържание или точност. Вие използвате уебсайтовете на трети лица на свой собствен риск и в съответствие с техните общи условия на ползване.

Използване и разкриване на информация
Ако изрично не е посочено друго в сайта, в случай че ни изпратите някаква информация, включително всякакви коментари, забележки, предложения, идеи, бележки, чертежи, изображения , концепции или друга информация, Вие предоставяте на Lilly тази информация и всички Ваши права над нея безвъзмездно и тя няма да се счита за конфиденциална. Lilly няма задължения от никакъв характер по отношение на споменатата предоставена информация и ще може свободно да я възпроизвежда, използва, разкрива и разпространява сред други лица без  ограничения освен тези, установени  по Закона за защита на личните данни от 2002  г. и от всички относими  закони или нормативни разпоредби относно конфиденциалността на личните данни, без Вашето съгласие или без някакво обезщетение за Вас или за което и да е друго лице. Lilly може свободно да използва всяко ноу‐хау или техниките, съдържащи се в такава информация, за каквато и да е цел, включително, но не само разработване, производство или продажба  на продукти, включващи такава информация. Това е валидно без значение дали сте изпратили такава информация до нас по електронната поща, чрез формуляр в сайта, чрез табло за съобщения в сайта или по какъвто и да е друг начин. Lilly може, без да има задължение да го прави, периодично да наблюдава, преглежда и по свое собствено усмотрение да променя или изтрива съобщенията, които сте направили в сайта.

Използване на сайта/сигурност
Вие се съгласявате да не изпращате и да не предавате никакви материали, които са незаконни, заплашителни, клеветнически, позорящи, нецензурни, порнографски, вулгарни или биха могли по някакъв друг начин да нарушат който и да е закон или друга нормативна разпоредба. Единствено Вие носите отговорност за всеки материал, който изпращате до сайта. Освен това давате съгласието си да не качвате, да не изпращате по електронната поща, да не публикувате, да не предавате, да не разпространявате по какъвто и да е друг начин чрез сайта материали, които смущават нормалната му работа, в това число да не публикувате или да не предавате по друг начин материали, които не са свързани с обсъжданата тема или ограничават, или възпрепятстват по какъвто и да е начин, използването на сайта от който и да е друг потребител.
За да получите пълен достъп до сайта, от Вас може да се изиска да направите регистрация. Вие носите отговорност за запазването на конфиденциалния характер  на информацията относно профила и паролата Ви, както и за ограничаването на достъпа до Вашия компютър. Вие носите отговорност и за всички дейности, които се извършват при използване на профила или паролата Ви, като се счита, че това използване е осъществено от Вас. При използване на профила си Вие се задължавате да гарантирате спазване на всички разпоредби на настоящите Условия за ползване. Прехвърлянето на профила на друго физическо или юридическо лице е забранено.
При използване на сайта информацията се прехвърля чрез средства, които са извън контрола и компетентността на Lilly и доставчиците му. По тази причина Lilly не поема никаква отговорност нито за забавяне, неизправност, прекъсване или повреждане на каквито и да било данни или друга информация, прехвърляна във връзка с използването на този сайт, нито за настъпили вследствие на изброените проблеми последици.

Ограничения
Lilly се намира в Република България. Този сайт е предназначен за ползване изключително от потребители, живущи в Република България. Lilly не твърди и не поема отговорност, че материалите в сайта са подходящи или могат да се предлагат за ползване в други държави. Достъпът до съдържанието може да е незаконен за определени лица или в други държави, различни от  България. Ако имате достъп до този сайт от място извън България, вие използвате сайта на свой собствен риск и носите отговорност за спазването на законите във Вашата държава. Този сайт нито е предназначен, нито е създаден с цел да привлича вниманието на непълнолетни лица, ненавършили 18 години.

Непълнолетни
Трябва да знаете, че този сайт нито е предназначен, нито е създаден с цел да привлича вниманието на непълнолетни лица, ненавършили 18 години. Ние не изискваме и не събираме от потребителите информация, която позволява установяване на самоличността и това дали едно лице действително е навършило 18 години.

Спорове и приложимо законодателство
Тези Условия за ползване и всеки спор или претенция,  произтичащи от или свързани с тях или тяхното съдържание или структура (включително каквито и да било извъндоговорни спорове или претенции), се уреждат от действащите в Република България закони и подзаконови нормативни актове, независимо дали те са в конфликт с правните принципи. Ако съотвентият компетентен съд установи, че дадена разпоредба на настоящите Условия за ползване е недействителна, това няма да засегне действителността и валидността на останалите разпоредби в настоящите Общи условия. Вие изрично приемате, че всеки спор или претенция по отношение на Lilly или  на свързани с или произтичащи от използването на сайта от Ваша страна, както и всеки спор или претенция, произтичащи от или във връзка с тези Условия за ползване, тяхното съдържание или структура (включително каквито и да било извъндоговорни спорове или претенции) попада в юрисдикцията на българските съдилища и ще се решава съгласно българското законодателство.

Цялостност на споразумението
Освен ако не е предвидено  изрично в отделно „правно уведомление“ в този сайт, настоящите Условия за ползване и Политика за защита на личните данни и използването на „бисквитки“ съставляват цялото споразумение между Вас и Lilly по отношение на използването на този сайт и неговото съдържание.

Промени в Условията за ползване
Lilly може по всяко време да прави промени в настоящите  Условия за ползване. Измененията се публикуват на настоящата страница в срок не по-кратък от 30 дни преди влизането им в сила. Lilly може по всяко време да прекрати това споразумение, достъпа Ви до целия сайт или до част от него, или да прекрати временно достъпа на който и да е потребител до целия сайт или до част от него, без да Ви уведомява за това, ако прецени, че сте нарушили или може да нарушите настоящите Условия за използване, или поради свои причини и по свое усмотрение. Вие можете по всяко време да прекратите това споразумение, като унищожите всички материали, получени от сайта и прекратите ползването му.
Ползването на сайта е предмет и на Политика за защита на личните данни и използването на „бисквитки“, както и на Нормативните актове във връзка със защита на авторските права.